Language:  
English

स्वागतम्

भारतदेशः प्राचीनज्ञानविज्ञानयोः निधिः । इयं भूमिः तादृशी यत्र श्रेष्ठः अध्यात्मयोगः उदपद्यत, यत्र च अनादिकालात् अध्यात्मयोगः निरन्तरम् अभ्यस्यमानः प्रसार्यमाणः च वर्तते । अस्याः भूम्याः पुत्राणाम् अस्माकम्, इदमाद्यं कर्तव्यं यत् अस्य वैदिकस्य ज्ञानस्य राशेः रक्षणम् अग्रिमासु सन्ततीषु अविच्छेदेन प्रसारणं च । अग्रे पठतु

vvg
भविष्यद्कार्यक्रमाः

Samskrita Masacharanam

17/08/2023
» Venue : Vijnana Gurukulam

 आददातु
सद्यःकालीनचित्राणि -
------------
1 / 4
RGS 2022
2 / 4
Brahmarshi
3 / 4
Shrimad Gangadharendra Saraswati
4 / 4
Sri Sri Vidhushekhara Bharati

»
HTML

Watch VVGurukulam

Here is a youtube video From our official youtube channel